==โรงเรียนมัธยมหนองศาลายินดีต้อนรับ==เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด==


หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์&พันธกิจ
ข้อมูลโรงเรียน
ผู้บริหาร
เกียรติคุณ เกียรติประวัติ
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากร
รูปกิจกรรม

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบุคคล


กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

การพัฒนาการคิดอย่างมี วิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะ เคมี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น
โดย ครูศฤงคาร  บ้งจ่า

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
โดย ครูไกรภพ ทองระย้า

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนสื่อสังคม
ออนไลน์ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
โดย ครูจินตนา จันทราเทพ

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน คุณภาพ โดยใช้รูปแบบ POLA MODEL โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)ของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) ประกอบสื่อมัลติมีเดีย โดย ครูจินตนา จันทราเทพ

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีการแก้ปัญหา
โรงเรียนมัธยมหนองศาลาโดย ครูจินตนา จันทราเทพ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูไกรภพ ทองระย้า

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ครูไกรภพ ทองระย้า

 


 


 

แสดงความยินดีกับนักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์ชนะเลิศ ในระดับ ม.ปลาย และอันดับที่ 2 ระดับ ม.ต้น
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 25 มิถุนายน 2559
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองผลิตโดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
สอนโดยครูทศพล หนันทุม 


  

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เลขที่ 101 ม.8 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ