==โรงเรียนมัธยมหนองศาลายินดีต้อนรับ==เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด==


หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์&พันธกิจ
ข้อมูลโรงเรียน

กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนมัธยมหนองศาลา

                ที่ตั้ง ๑๐๑ หมู่ ๘ ตำบล หนองสังข์ อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๑๐๖๕๕ โทรสาร ๐๔๔-๘๑๐๖๕๕ e–Mail nongsala@gmail.com Website nongsala.ac.th  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองศาลา บ้านป่าชาด บ้านหนองแต้ บ้านโนนตุ่น บ้านดงเมย  บ้านใหม่หนองติ้ว บ้านใหม่เทพประทาน บ้านดอนจำปา บ้านโนนดินหอม บ้านโสกหว้า บ้านโคกไพรวัน และบ้านเลิงทุ่ม

ปรัชญาของโรงเรียน  การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตให้ยั่งยืน

คำขวัญ                  กีฬาดี   มีปัญญา  สามัคคี  มีคุณธรรม
อักษรย่อ                 ม.น.ศ.

สีประจำโรงเรียน                น้ำเงิน-ชมพู
น้ำเงิน   หมายถึง  ความหนักแน่นมั่นคง  เป็นเอกภาพในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ชมพู   หมายถึง  ความรุ่งโรจน์ ความบริสุทธ์แห่งปัญญา โดยมีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกล

พุทธสุภาษิต                    ปญฺญาว  ธเนน  เสยฺโย   (ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์)
ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นประดู่
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกเฟื่องฟ้า 
อัตลักษณ์            
ยิ้มง่าย ไหว้ทักทาย
เอกลักษณ์            ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา และรักการออกกำลังกาย

 


 
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เลขที่ 101 ม.8 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ