==โรงเรียนมัธยมหนองศาลายินดีต้อนรับ==เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด==


หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์&พันธกิจ
ข้อมูลโรงเรียน

กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ตั้งอยู่เขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ ๔๘-๓-๕๐ ไร่ (ที่สาธารณะประโยชน์ฝายโคกกลาง) ซึ่งชุมชนเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาขึ้น ในปี ๒๕๓๖ เดิมโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เป็นโรงเรียนสาขา ของโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖–๒๕๔๐ และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ผู้ดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาครั้งแรก คือ นายวสันต์  อาจกมล (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน) ร่วมกับผู้นำชุมชนคือ นายพูนศักดิ์ สีขุลี กำนันตำบลหนองสังข์ นายสังกา พงษ์พรรณา ผู้ใหญ่บ้านหนองศาลา คณะกรรมการสภาตำบลหนองสังข์ และชาวบ้านหนองศาลา ได้ประชุมเห็นพร้อมยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้จัดตั้งโรงเรียนสาขาตามมติที่ประชุมของสภาตำบลหนองสังข์ เมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๓๖ โดยให้ นายศราวุธ สิงหาราโท  ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๖ ปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน ๒๖๘ คน
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นายวิวัฒน์ กางการ-กลับไปหน้าหลัก-
 
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เลขที่ 101 ม.8 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ