==โรงเรียนมัธยมหนองศาลายินดีต้อนรับ==เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด==


หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์&พันธกิจ
ข้อมูลโรงเรียน

กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


วิสัยทัศน์โรงเรียน   
   
 
“โรงเรียนมัธยมหนองศาลาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติ  เน้นการมีส่วนร่วม ”
     

พันธกิจ

1.
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศที่ตรงกับความต้องการของชุมชน
และสังคมอย่างมีความสุข

2. จัดการศึกษาโดยเน้นเทคโนโลยี วิจัยและสร้างนวัตกรรมการสอน  สู่การพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเน้น การมีส่วนร่วม

4. จัดสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานศูนย์กลางการบริการและพัฒนาชุมชน


 
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เลขที่ 101 ม.8 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ