==โรงเรียนมัธยมหนองศาลายินดีต้อนรับ==เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด==


หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์&พันธกิจ
ข้อมูลโรงเรียน

กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมหนองศาลา


นายวุฒิชัย สำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา


นาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา


นายวรณัฐ โชคบัณฑิต
ผช.ผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ


นายสุนทร พาพลงาม
ผช.ผู้อำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ


นายมนตรี ลีเขียว
ผช.ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายไกรภพ ทองระย้า
ผช.ผู้อำนวยการฝ่าย

กิจการนักเรียน
 
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เลขที่ 101 ม.8 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ