==โรงเรียนมัธยมหนองศาลายินดีต้อนรับ==เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด==


หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์&พันธกิจ
ข้อมูลโรงเรียน
ผู้บริหาร
เกียรติคุณ เกียรติประวัติ
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากร
รูปกิจกรรม

ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน


กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
โดย ครูไกรภพ ทองระย้า

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
โดย ครูจินตนา จันทราเทพ

 

                                                                      ผลงานครู

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นายไกรภพ ทองระย้า ปีการศึกษา 2563

                                                                       บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติ เรื่อง
เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้
(3) เปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (4) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติ เรื่อง เศรษฐศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อน
และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (5) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนมัธยม
หนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้
แบบ กลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบวัดเจตคติ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติที (t-test) แบบ
กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Samples t - test)


ผลการวิจัย พบว่า
1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรูั
เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.25/81.20 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรูั
เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรูั
เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
4. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรูั
เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา มีเจตคติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
5. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน มัธยมหนองศาลา
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรูั เรื่อง
เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด (x̅= 4.52, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความ
พึงพอใจสูงสุด คือ หน้าปกสวยงาม รูปเล่มสวยงามน่าเปิดอ่าน (x̅= 4.67, S.D. = 0.61) ส่วนข้อที่มี
ความพึงพอใจต่ำสุด คือ เวลาที่ใช้ในการเรียนมีความเหมาะสม (x̅= 4.33, S.D. = 0.88)
สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท
พิมพ์ข้อความ...

 

  

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เลขที่ 101 ม.8 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ