==โรงเรียนมัธยมหนองศาลายินดีต้อนรับ==เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด==


หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์&พันธกิจ
ข้อมูลโรงเรียน
ผู้บริหาร
เกียรติคุณ เกียรติประวัติ
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากร
รูปกิจกรรม

ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน


กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
โดย ครูไกรภพ ทองระย้า

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
โดย ครูจินตนา จันทราเทพ

 

                                                                      ผลงานครู

ชื่อเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นายไกรภพ ทองระย้า ปีการศึกษา 2563

                                                                    
   บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคุณภาพ (3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบวัดการคิดวิเคราะห์เพื่อศึกษา องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 2) รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) แบบวัดการคิดวิเคราะห์เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำนวน 20 ข้อ 4) แบบประเมินผลการเรียนรู้ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples


ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มี 5 องค์ประกอบ คือ การจับคู่ (Matching) การจัดประเภท (Classifying) การวิเคราะห์หาที่ผิด
(Analyzing Errors) การสร้างข้อสรุปทั่วไป (Generalizing) และการสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ
(Specifying) 2) รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยทฤษฎีแนวคิดพื้นฐาน หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
การวัดและประเมินผล และได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญใน ระดับเหมาะสมมากที่สุด
3) นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการคิดวิเคราะห์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด

สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท
พิมพ์ข้อความ...

 

  

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เลขที่ 101 ม.8 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ