==โรงเรียนมัธยมหนองศาลายินดีต้อนรับ==เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด==


หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์&พันธกิจ
ข้อมูลโรงเรียน
ผู้บริหาร
เกียรติคุณ เกียรติประวัติ
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากร
รูปกิจกรรม

ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน


กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย ครูศฤงคาร บ้งจ่า
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
โดย ครูไกรภพ ทองระย้า

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
โดย ครูจินตนา จันทราเทพ 

                                                                      ผลงานครู

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ชื่อผู้วิจัย        นางสาวศฤงคาร  บ้งจ่า
ที่ทำงาน        โรงเรียนมัธยมหนองศาลา  ตำบลหนองสังข์  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ปีการศึกษา      2559

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องพันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70  2) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องพันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3) พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องพันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยให้นักเรียนมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มและมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพันธะเคมี โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ตามแนวคิดของ Eisenkraft (2003)  จำนวน 14 แผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 60 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.77 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.62 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.939 3) แบบสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของเพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์ (2537) มีค่าความยากตั้งแต่ 0.59 ถึง 0.69 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.85 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.934 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

เรื่องพันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ 74.46/73.19  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องพันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 0.6327

3.นักเรียนมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


4.   นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 73.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือร้อยละ 70 และมีนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 77.14 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 70 เช่นกัน

สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท
พิมพ์ข้อความ...

 


  

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เลขที่ 101 ม.8 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ