==โรงเรียนมัธยมหนองศาลายินดีต้อนรับ==เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด==


หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์&พันธกิจ
ข้อมูลโรงเรียน
ผู้บริหาร
เกียรติคุณ เกียรติประวัติ
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากร
รูปกิจกรรม

ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน


กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
โดย ครูไกรภพ ทองระย้า

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
โดย ครูจินตนา จันทราเทพ 

                                                                      ผลงานครู

ชื่อเรื่อง
          การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
                        วัฒนธรรม  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                        โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิค STAD   
ผู้วิจัย              นายไกรภพ  ทองระย้า   ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
                        โรงเรียนมัธยมหนองศาลา  อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ.             2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิค STAD โดยนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป   และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิคSTAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2559 จำนวน 33 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยวงจรปฏิบัติการ 7 วงจร  เครื่องมือที่ใช้  ในการวิจัย แบ่งเป็น  3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิค STAD จำนวน 7 แผน  2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่
แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบบันทึกผลการสอนของครู และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิค STAD  และ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (Percentage)
 

 

                                                                   ผลการวิจัยพบว่า
 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิค STAD เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เฉลี่ยร้อยละ 84.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 80 โดยมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 80    
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.50)

สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท
พิมพ์ข้อความ...

 


  

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เลขที่ 101 ม.8 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ